شیر سلطان جنگل صفحه اول

درباره ی شیر ، نحوه ی زندگی و شکار

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

شیر یکی از گربه سانان بزرگ است ولی بر خلاف تصور خیلی ها بزرگترین آنها نیست

درباره ی شیر ، نحوه ی زندگی و شکار

بیشترین وزن یک شیر مربوط به شیر نر است که تا 250 کیلو میرسد

شیر دارای توانایی ها و هوش زیادی در شکار کردن است ، در بعضی مواقع نیز به صورت گله ای نیز به یک حیوان بسیار بزرگتر از خودشان مانند فیل یا زرافه حمله میکنند از این رو به شیر سلطان جنگل میگویند

شیر ها بیشتر در افریقا زندگی میکنند و تعداد کمی از آنها نیز در هندوستان یافت میشوند

متاسفانه تعداد شیر ها در جهان رو به کاهش است و در خطر انقراض قرار دارند

شیر ها به صورت اجتماعی زندگی میکنند به این صورت که دو تا چهار نر و چند ماده با هم زندگی میکنند ، نر ها بیشتر وظیفه ی محافظت از خانواده را دارند و ماده ها وظیفه ی تامین غذا و شکار را در گله دارند